Tin tức

CBTT Thông báo chi trả cổ tức cho cổ đông

CBTT Thông báo chi trả cổ tức cho cổ đông

240611_Thông báo chi trả cổ tức … Đọc Thêm

CBTT ngày chốt DSCĐ để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông từ LNST năm 2023

CBTT ngày chốt DSCĐ để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông từ LNST năm 2023

240603_Thông báo chốt DSCĐ để chi trả cổ tức từ LNST năm 2023 … Đọc Thêm

​CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024

​CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024

Biên bản họp và Nghị quyết … Đọc Thêm

​CBTT tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

​CBTT tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

Thông báo họp DHDCD … Đọc Thêm

CBTT chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

CBTT chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

Thông báo … Đọc Thêm

Công bố Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Công bố Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ĐHĐCĐ Nghị quyết ĐHĐCĐ vv Bổ sung ngành nghề … Đọc Thêm

Thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các nội dung tại Tờ trình số 16.2/2023/TTr/HĐQT-BVI ngày 07/11/2023 v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các nội dung tại Tờ trình số 16.2/2023/TTr/HĐQT-BVI ngày 07/11/2023 v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa Điều lệ Công ty Thông báo và Phiếu lấy ý kiến CĐ bằng văn bản … Đọc Thêm

Thông báo Chốt danh sách cổ đông để gửi hồ sơ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của CTCP BV Invest

Thông báo Chốt danh sách cổ đông để gửi hồ sơ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của CTCP BV Invest

Thông báo chốt danh sách CĐ lấy ý kiến bằng VB … Đọc Thêm

Thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông

Thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông Chi tiết trong file đính kèm: Thông báo chốt danh sách cổ đông BV Invest … Đọc Thêm

Thông báo chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2022 

Thông báo chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2022 

Công ty Cổ phần BV Invest thông báo chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2022 Chi tiết trong file đính kèm: 230905_9.3.2023.TB.HĐQT-BVI_Thông báo chi trả cổ tức … Đọc Thêm